:: ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลชุมพร ::
   
:: ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลชุมพร ::
 
 
 
     
     
 
 
     
 

 

  โรงเรียนอนุบาลชุมพร เริ่มเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 และประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน 6  ห้องเรียน  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  สังกัดแผนกการศึกษาอนุบาล  กองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
  ที่ตั้ง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ประกอบด้วยสถานที่ทำการดังนี้
1.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร  เลขที่ 247  ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา   อำเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร  86000   หมายเลขโทรศัพท์  0-7751-1310  , โทรสาร  0-7751-1310 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6
2.  โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ( วัดสามแก้ว )   ถนนอาภากร   ตำบลนาชะอัง   อำเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร  86000   หมายเลขโทรศัพท์  0-7765-8273   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2
 
     
  อาคารเรียน อาคารประกอบ  
 
อาคารหลังที่ 1 อาคารคุณหญิงสอาด  แบบ สปช.508 ขนาด 3 ชั้น ประกอบด้วย (ห้อง)
ห้องผู้อำนวยการ 1
ห้องธุรการ 1
ห้องโรเนียว/สำเนาเอกสาร 1
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ห้องเรียน 7
ห้องศิลปะ-ดุริยางค์ 1
ห้องดนตรีไทย 1
ห้องประชุม 1
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 2
อาคารหลังที่ 2 อาคารรัตนโกสินทร์สมโภช ขนาด 4 ชั้น ประกอบด้วย (ห้อง)
ห้องเรียน 14
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1
ห้องเรียนสีเขียว 1
ห้องสมุด 1
ร้านสวัสดิการโรงเรียน 1
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 3
อาคารหลังที่ 3 อาคารกรมสามัญ 504 ต่อเติม สปช.414 ขนาด 2 ชั้น ประกอบด้วย (ห้อง)
ห้องเรียน 7
ห้องการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
ห้องพัสดุ 1
ห้องพยาบาล 1
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 2
อาคารหลังที่ 4 อาคาร สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น
ห้องเรียน 14
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 2
อาคารอเนกประสงค์
จัดเป็นห้องครัว ใช้ในการประกอบการปรุงอาหาร
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 7 หลัง 44 ที่นั่ง
โรงเรียนอนุบาลชุมพร (วัดสามแก้ว) ประกอบด้วย (ห้อง)
อาคารหลังที่ 5
ห้องเรียน 7
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1
อาคารหลังที่ 6
ห้องเรียน 7
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 1
ห้องน้ำ-ห้องส้วม 4 หลัง 16 ที่นั่ง
อาคารโรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง
 

  เทคนิคเรียนภาษาอังกฤษให้ดี
  A-Z เกมส์สนุกเล่นในบ้าน
  ทำความรู้จัก "ฟัน" กันนะคะ
  โลกแห่งจินตนาการของเด็ก
  ไอคิวความฉลาด....เพิ่มได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


                                                                                                                                                                          15986